Privacy Policy

IMS zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal IMS zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere relevante wetgeving.

Artikel 1- Definities:

Betrokkene: een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook Sollicitant genoemd.

Persoonsgegevens: alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening. Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.

Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

Verantwoordelijke: in dit privacybeleid te weten IMS die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2- Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?

 1. Door IMS worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van het sollicitatieproces.
 2. Deze Persoonsgegevens bestaan uit NAW-gegevens, contactgegevens en het curriculum vitae van de Sollicitant. Het curriculum vitae kan ook het BSN nummer en andere aanvullende gegevens bevatten.  Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot het sollicitatieproces van IMS.
 3. IMS vraagt expliciete toestemming aan de Sollicitant om de gegevens aan te leveren. Daarnaast staat het de Sollicitant vrij om wel of niet zijn/haar curriculum vitae aan te leveren. Indien de Sollicitant ervoor kiest deze wel aan te leveren, wordt dit gezien als toestemming verlenen voor het Verwerken van de gegevens zoals opgenomen in het curriculum vitae.
 4. IMS verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
  1. Gegevensverzameling via het internet zoals vragenlijsten, cookies, aanmelden voor nieuwsbrief, aanmelden voor brochures, contactformulier invullen, gegevens uploaden referenties plaatsen of gebruik maken van social media;
  2. Schriftelijke gegevensverzameling via post door middel van ingevulde vragenlijsten of enquêtes;
  3. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;
  4. Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden.

Artikel 3- Omgang met gegevens:

 1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door IMS. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
 2. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij IMS, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij IMS. IMS zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.

Artikel 4- Doeleinden gegevens:

1. IMS gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor het plaatsen van een Sollicitant op een (inhouse) vacature. De Persoonsgegevens worden Verwerkt voor zover dit noodzakelijk is van de uitvoering van het sollicitatieproces van IMS. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden in het kader van het sollicitatieproces.

Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijn:

 1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan maximaal één jaar.
 2. De Sollicitant en de Verwerken kunnen uitdrukkelijk onderling samen overeenkomen dat de Persoonsgegevens langer bewaard mogen worden dan maximaal één jaar, in het kader van het plaatsen van de Sollicitant op een toekomstige vacature.

Artikel 6- Beveiliging gegevens:

 1. IMS treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.
 2. IMS neemt neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 7- Rechten van Betrokkene:

 1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van IMS kan worden gevergd.
 2. De Sollicitant kan op ieder gewenst moment IMS verzoeken via info@ims-nl.com, om de Persoonsgegevens van de Sollicitant te verwijderen.
 3. IMS biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.
 4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.

Artikel 8- Doorgifte aan derden

 1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.
 2. IMS heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met relevante derde partijen wie toegang hebben tot de persoonsgegevens in het kader van het verwerken van de opdracht.
 3. Doorgifte aan derden zal in ieder geval plaatsvinden in het kader van het verbinden van de Sollicitant en de vacature het verwezenlijken van het doel van IMS.

Artikel 9- Contact en afhandeling klachten

 1. IMS biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
 2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@ims-nl.com.

Artikel 10- Wijzigingen privacybeleid

 1. IMS behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.
 2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.

Artikel 11- Toepasselijk recht

 1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van de Rechtbank Overijssel neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacybeleid.